Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Những giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ đoàn
Ngày 09/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định đã ban hành Hướng dẫn số 11-HD/TĐTN-TCKT về việc học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022. Đây là kế hoạch cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022.
Theo đó, kế hoạch này nhằm mục đích là đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, việc học tập lý luận chính trị để gắn việc chuẩn hóa cán bộ Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn. Cán bộ đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn.
Đối tượng được xác định là: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư Chi đoàn trở lên; Cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên; Lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Đoàn cấp huyện trở lên; Tổng phụ trách Đội, thủ lĩnh thanh niên các trường; Trợ lý thanh niên, cán bộ Ban thanh niên trong quân đội.
Nội dung nghiên cứu học tập với các vấn đề về: Lý luận về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các cấp; Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp tỉnh; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.
Về giải pháp cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu kế hoạch, nội dung học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định hàng năm, theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn các cấp, tổng hợp kết quả và báo cáo việc học tập lý luận chính trị cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định; Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị, tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đối với các đơn vị Đoàn cấp huyện: Căn cứ Hướng dẫn của Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch học tập lý luận chính trị của đơn vị mình và triển khai cho cơ sở Đoàn, tuyên truyền về quy định học tập lý luận chính trị đến cán bộ Đoàn các cấp để thực hiện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn và báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trước ngày 15/10 hàng năm; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Bên cạnh đó, kế hoạch xác định Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định sẽ tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 vào quý IV năm 2020 và tổ chức Tổng kết công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 vào quý III năm 2022.
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

Cơ quan chủ quản: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định 
Địa chỉ: Số 154 - Trần Đăng Ninh - TP. Nam Định 
Điện thoại: 02283.849781, Fax: 02283.849781 
Email: Tinhdoannamdinh@gmail.com .
Website: http://Tinhdoan.namdinh.gov.vn 
Người chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định